Information

Under “meddelelser” vil det så hurtigt som muligt blive meddelt, hvis der er driftsforstyrrelser på vandværket eller brud på ledningsnettet.

Enkelthederne vil blive beskrevet, så snart det er muligt, under Driftsforstyrrelser.

Nyheder indeholder oplysninger om næste generalforsamling samt en udskrift af formandens beretning fra sidste generalforsamling.

Oplysninger omkring kontrol af målerbrønde findes i drop-down menu under “information”.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for stør-relsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

oplysninger der registreres om vores forbrugere er forbrug og navn samt adresse, disse oplysninger videre gives til Gribvand samt vores behandler til fakturering af forbrug.

Husk vi støtter Giftfri haver.

husk vi er på Facebook   – Esbønderup Skovhuse Vandværk  hvor vi så vidt muligt informerer om diverse vedr. vandværket.