Vedtægter

Esbønderup Skovhuse Vandværk AMBA

§ 1 Navn og hjemsted

Selskabet der er stiftet den 20. juni 1949, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Esbønderup Skovhuse Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Græsted-Gilleleje kommune.

Tilbage til top ↑

§ 2 Formål

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsynings-lov, og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne, skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser samt
at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

Tilbage til top ↑

§ 3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adgang til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Tilbage til top ↑

§ 4 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på vilkår, der ef fastsat i det af Græsted-Gilleleje Kommune fastsatte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Tilbage til top ↑

§ 5 Medlemmernes forpligtelser

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.
Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og tekstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nuværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Tilbage til top ↑

§ 6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikkelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden, kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Tilbage til top ↑

§ 7 Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen bestemmer i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverencer.

Tilbage til top ↑

§ 8 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hver år i september/oktober måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskildt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i en lokal avis, med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling være opført på dagsordenen, og skal derfor afgives til bestyrelsen senest en måned efter regnskabsårets udløb.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun een kritisk revisor.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter medtagelse af begæringen og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotekol, der underskrives af dirigenten.

Tilbage til top ↑

§ 9 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden, af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Tilbage til top ↑

§ 10 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Herudover er hvert år valgt 2 supleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det efgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornøden personale, og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, som overstiger det vedtagne budget, inklusive eventuelle henlæggelser skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tilbage til top ↑

§ 11 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden, i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser, kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Beatyrelsen kan meddele prokura, dog max 5.000 kr.

Tilbage til top ↑

§ 12 Regnskabet

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskabet foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Tilbage til top ↑

§ 13 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f. eks. Ved fusion med andet vandværk eller kommunal overtagelse, kan opløsningen besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse

Tilbage til top ↑

§ 14 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende gereralforsamling den 20. juni 1949, og sidst ændret den 5 februar 1998.

Tilbage til top ↑