Kort over jordbundforholdene m.v.

Forureningstrusler

  • er alle de menneskeskabte trusler mod vandværkets vand. Eksemplevis benzin, olie, sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer.

Esbønderup Skovhuse Vandværks indvindingsområde ligger under skoven uden potentielle forureningskilder. De nærmeste forureningskilder, som er fra Esbønderups gamle industrigrunde, ligger indenfor vores forsyningsområde, nord-vest for boringerne. Men da grundvandet løber i nord-østlig retning, ligger de ikke inden for vores indvindingsområde, og udgør ingen stor trussel mod vores vandkvalitet.