Indvindingsopland og vandbehandling

Den årlige indvinding er ca. 35.000 m³.

Herunder kommer en beskrivelse af, hvor vandet kommer fra, og hvordan det bliver behandlet på vandværket, før det ledes ud til forbrugerne.
En mere udførlig beskrivelse kan læses i “Grundvandatlas” (som er udarbejdet af det tidligere amt), hvor vi også har hentet illustrationer.

Vandværkets indvindingsområder ligger ifølge kortmateriale fra 2001, syd-vest for boringerne. På kortet til højre ses indvindingsområderne for Esrum Vandværk, Esbønderup Vandværk og Esbønderup Skovhuse Vandværk, som blå områder. De sorte prikker angiver boringernes placering. Som det ses på kortet, ligger hele vores indvindingsopland under skoven, uden potentielle forureningskilder.

Råvandet pumper vi op fra to boringer, som ender lige over kridtlagene i henholdsvis 50 meters og 80 meters dybde.

Den dybeste boring henter vandet fra en dyb forsænkning i kridtlagene, som strækker sig under Øresund helt ovre fra Sverige. Denne forsænkning hedder Alnarpdalen.

Vandbehandlingsanlægget består af en iltningsbakke i et iltningstårn – et dobbelt reaktionskammer (til udfældning af jern og mangan) – et sandfilter (til fjernelse af partikler samt mikrobiologisk rensning) – et rentvandslager – samt en hydrofor, hvor vandet kommer under 4 atm. tryk.